Kiến trúc của WEB++ và các yêu cầu hệ thống

03:03' CH - Thứ sáu, 02/01/2004

Kiến trúc chung của WEB++


Click chuột vào hình để xem hình mô tả đầy đủ kiến trúc của WEB++

WEB++ được chia làm 4 phần chính:

 • Phần lưu trữ nội dung website, bao gồm: cơ sở dữ liệu và các file upload lên website
 • Phần dịch vụ hệ thống cung cấp các dịch vụ chung cho toàn bộ website như: xác thực người dùng, xử lý mẫu hiển thị (template), gửi e-mail, xử lý đa ngôn ngữ (multi-languages)
 • Phần mặt tiền (front-end): nhận các yêu cầu của người duyệt website, hiển thị thông tin...
 • Phần quản trị (back-end): dành cho người dùng WEB++ cập nhật nội dung, quản trị website...

Yêu cầu về phần cứng và hệ điều hành

Đối với máy chủ web (web hosting server):

 • Máy chủ Intel Pentium III 1GHz, 256 MB RAM hoặc cao hơn.
 • Hệ điều hành Windows 2000 Server Service Pack 3 hoặc Windows 2003 Server
 • Windows Script Engine 5.6
 • Dịch vụ gửi e-mail: CDONTS, CDOSYS hoặc PERSIST mail component
 • Cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000 hoặc Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft Active Data Object 2.6 hoặc cao hơn

Đối với máy trạm (chỉ yêu cầu đối với máy trạm sử dụng để cập nhật hoặc quản trị website):

 • Intel Pentium II 400 MHz, 64 MB RAM hoặc cấu hình cao hơn.
 • Sử dụng một trong các hệ điều hành sau: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 hoặc Windows XP
 • Trình duyệt web: Microsoft Internet Explorer 5.5 hoặc cao hơn
 • Hỗ trợ bảng mã Unicode